Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:549861 kpl

Yhteystiedot

unkarinvizslat@gmail.com

Käyttö

Vizslat ovat tyylikkäitä ja tarmokkaita metsästyskoiria. Ne ovat omistajilleen uskollisia ja työskentelevät mielellään määrätietoisesti omistajan kanssa yhteistyössä. Suomessa vizslaa käytetään lähestulkoon poikkeuksetta seisovana lintukoirana. Vizsla ei ole esimerkiksi englantilaisiin kanakoiriin verrattuna kovin nopea, mutta kylläkin sin­nikäs ja tarkka seisoja. Suomessa vizslojen käyttöominaisuuksia testataan kanakoirien eri­koiskokeissa (KAER). Saksanseisojakerhon tietokannasta löytyy koirakohtaisesti koekäyntien kirjalliset arvioinnit.

Unkarinvizsla on monipuolinen metsästyskoira. Vizslan työskentely voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: työskentely ennen laukausta ja laukauksen jälkeen. Pienriistaa metsästettäessä koiran tehtävä on löytää riista ja seisoa se. Suomen olosuhteissa vizslan kuuluu ohjaajan käskystä nostaa seisomansa lintu/ajaa riista liikkeelle ja metsästäjän on päätettävä, onko riista ammuttavissa. Tällä välin koiran on odotettava rauhallisesti paikallaan. Tämä on koiran turvalli­suuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, minkä lisäksi rauhallinen toimintatapa tekee tilanteesta metsästyksellisen. Jos riista ammutaan, koiran tulee kaikin keinoin pyrkiä noutamaan se. Tämä lasketaan laukauksen jälkeiseksi työskentelyksi. Jos ammuttu riista pysyy ampumaetäisyydellä, koiran on helppo löytää ja noutaa se ilmavainun avulla. Jos riista jää haavakoksi, koira jäljestää sitä, kunnes saavuttaa riistan ja noutaa sen sitten ohjaajalleen. Riistan jäljitys maajäljen perusteella voi kestää useita satoja metrejä. Vizslan kanssa metsästettäessä ammuttua riistaa ei jää maastoon. Riistan tulee olla luovutettaessa vahingoittumaton.


Suurempaa riistaa metsästettäessä koiran on odotettava rauhallisesti ja mahdollisuuksien mukaan liik­kumatta ohjaajan käskyjen mukaan. Jos koira havaitsee riistan ennen ohjaajaa, se ilmentää riistan katsomalla kiinteästi riistan suuntaan. Kun riista on ammuttu, vizsla jäljittää sen verijäljen avulla.

Vizslat työskentelevät usein hyvin myös vanhemmilla jäljillä. Vizsla on määrätietoinen ja jälkitarkka, eikä jätä jälkityöskentelyä keskeneräiseksi.

Vesilinnustuksessa vizslan tehtävänä on löytää riista, noutaa se niin maasta kuin vedestä ja seurata tar­vittaessa haavakon veteen jättämää jälkeä. Koiran tulee hakea kaislikot järjestelmällisesti, sillä peittei­sessä maastossa haju ei kulkeudu yhtä kauas kuin avoimemmilla alueilla. Koira myös nostaa löytämän­sä linnun ohjaajan ammuttavaksi.

Koiralta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia, jotta se toimisi hyvin monipuolisena metsästyskoirana:  koulutettavuus, älykkyys, erinomainen hajuaisti ja sen käyttö, vahva seisontataipumus, hyvä nouto, hyvä ote riistasta noudossa, korkea riistainto, hyvä yhteydenpito ohjaajaan, hyvät jäljes­tysominaisuudet, into vesityöskentelyyn, tasapainoinen ja itsevarma käytös. Näitä ominaisuuksia odo­tetaan myös unkarinvizslalta.

pikkukarkkari

Vizslat toimivat yhtä lailla hankalassa maastossa kuin äärimmäisissä sääolosuhteissakin. Se on tehokas metsästyskoira, minkä vuoksi paukkuarkuus, riistanpelko sekä puutteellinen seisonta ja riistan noutamatta jättäminen ovat virheitä, samoin kuin haluttomuus vesityöskentelyyn, seisonnalta oma-aloitteinen eteneminen, hidas eteneminen tai täysi etenemättömyys. Haun ei tarvitse olla äärimmäisen nopeaa eikä kiihkeääkään, mutta koirasta tulee kuvastua selkeä riis­taintoisuus. Lintu-, pienriista- ja pienpetojahdissa koira sovittaa hakunsa maaston mukaisesti.  

dsc_8452.jpg