top of page

Tietosuojaseloste Suomen unkarinvizslat ry

Rekisterinpitäjä
Suomen unkarinvizslat ry:n jäsenrekisteriä ylläpitää jäsensihteeri Iina Gran
email: unkarinvizslat@gmail.com
Iina Gran toimii yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi
Suomen unkarinvizsla ry:n jäsenrekisteri, y-tunnus: 3065951-9

Rekisterin sisältö, tarkoitus ja tietolähteet
Jäsenistä pidetään yhdistyslakiin perustuvaa jäsenrekisteriä


Kerättävät henkilötiedot:
-nimi, osoite, jäsentyyppi, liittymiskuukausi/vuosi, jäsenmaksun tila, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Jäsenen erotessa tiedot poistetaan välittömästi


Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
-jäsenistön ylläpitotarkoitus
-tiedottaminen tapahtumista ja koulutuksista
Tapahtumien sekä koulutusten yhteydessä kerätään osallistujalistoja sekä muita tapahtuman
järjestämiseen tarvittavia tietoja. Osallistujalistoja säilytetään järjestelyjen vaatiman ajan, kuitenkin
enintään 12 kuukautta. Tietoja säilytetään käytännön järjestelyitä varten ja tapahtumaan liittyvään
yhteydenpitoon, esim. palautekyselyihin sekä esitysmateriaalien ja linkkien jakamiseen, laskutusta varten, kirjanpitoa ja yhdistyksen vuosikokousta varten.


Toimihenkilöt
Toimihenkilöiden (puheenjohtaja, varapj, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri, hallituksen jäsen ja
varajäsen) yhteystiedot julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. Näitä tietoja ovat nimi, sähköposti ja
puhelinnumero.


Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan rotuyhteyshenkilön ja yhdistyksen alueellisten vastuuhenkilöiden
yhteystiedot; nimi, sähköposti ja puhelinnumero
Julkaistavat tiedot liittyvät tehtävien hoitoon ja yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa.
Tiedot tarkistetaan aina vuosikokouksen jälkeen tai kun henkilö irtisanoutuu tehtävästään.

Tietolähteet
Yhdistyksemme saa jäsenen tiedot jäseneltä itseltään jäsenhakemus-sähköpostissa hänen liittyessään
yhdistyksen jäseneksi. Lisäksi jäsenet saattavat lähettää sähköpostia yhteystietojen muutoksista.
Tapahtumiin ja koulutuksiin tiedot saadaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiskanavana
käytetään yhdistyksen sähköpostia. Tietoja ei saada luovutuksina muista rekistereistä.


Tietojen oikeellisuus
Huolehdimme, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.
Rajoitettu määrä tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi nimitietojen ilmoittaminen hotellin tai muun majoituksen järjestäjälle majoitusvarausten hoitamista varten. Ylimääräisiä, asioiden hoitoon liittymättömiä tietoja ei välitetä näissä yhteyksissä. Tietoja ei luovuteta muihin käyttötarkoituksiin ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen jäsensihteeri ja rahastonhoitaja sekä tarvittaessa tapahtumien ja
koulutusten vastuuhenkilöt.
Jäsenrekisterin henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa Netti-Jäserissä. Sähköisessä muodossa
olevaan aineistoon pääsy on rajattu jäsensihteerille henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, käyttäjätunnuksia ja salasanoja käyttäen. Säilytettävää manuaalista aineistoa ei ole.

Tietopyynnöt
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös
oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee
tehdä sähköpostitse jäsensihteerille unkarinvizslat@gmail.com

Evästeet
Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeitä käytetään
turvaamaan verkkosivujen toiminta sekä vierailutietojen seurantaan. Näiden tietojen avulla voidaan
kehittää sivuston käytettävyyttä sekä analysoida sivun toimivuutta.
Verkkosivu varmistaa, haluaako käyttäjä hyväksyä evästeet. Jokainen voi myös kytkeä selaimen asetuksista evästeet pois päältä. Tällöin verkkosivun täydellistä toimivuutta ei voida taata

Facebook ja Instagram
Jäsen hallinnoi itse liittymistään ko. palveluihin sekä informaatiota, jota siellä jakaa.
Facebook tai Instagram eivät ole yhteydessä jäsenyyteen. Yhdistys hallinnoi liittymistä yhdistyksen
ylläpitämään facebook-ryhmään.

Linkit
Siirtyessään sivustolla olevan linkin kautta toisen palvelun tarjoajan/yhdistyksen sivuille, jäsen hallinnoi itse
sinne antamiaan tietoja ja tällöin myös käytössä on siirrytyn sivuston tietosuojaan liittyvät tiedot.

bottom of page