top of page

Yhdistyksen säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen unkarinvizslat - Hungarian Vizsla Club
Finland ry ja sen kotipaikka on Lapua.


2. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kieli on suomi.

 

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on puhdasrotuisten lyhyt- ja
karkeakarvaisten unkarinvizslojen


1. harrastajien yhteistoiminnan lisääminen sekä
2. rodun metsästyskäytön edistäminen ja metsästysominaisuuksien vaaliminen ja täten
3. rodun tunnettavuuden lisääminen metsästyskoirana, erityisesti mannermaisena kanakoirana


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä muita koiraharrastukseen liittyviä tapahtumia mm näyttelyitä sekä kokeita.
- kannustaa jäsenistöään osallistumaan metsästyskoetoimintaan tiedottaa rodusta ja tapahtumista internetsivujen kautta
- voi julkaista alan lehtiä ja muuta kirjallisuutta
- jakaa kiertopalkintoja ja palkintoja ansioituneille jäsenille sekä heidän omistamilleen koirille
- luo ja ylläpitää yhteyksiä muiden maiden unkarinvizsla-yhdistysten kanssa
- seuraa rodun kehitystä ja tekee tarvittaessa rotua koskevia aloitteita
- on yhteistyössä eri rotujärjestöjen kanssa


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisilla luvilla
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.


4. Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yksityiset henkilöt voivat olla vuosi-, perhe-, kunnia- tai pentuejäseniä. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa ruokakunnassa jonkun vuosijäsenen kanssa. Hallitus voi myös kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden edistämiseksi.
Pentuejäsen on pennunostajan suostumuksella kasvattajan ilmoittama ja maksama uusi jäsen yhden täyden toimintavuoden ajan. Tämän ajan kuluessa jäsen voi hakea yhdistyksen vuosijäsenyyttä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta
päättää hallitus ja siitä annetaan jäsenelle kirjallinen ilmoitus perusteluineen.


6. Jäsenmaksu
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita mitään maksuja.
Pentuejäsenen jäsenmaksun maksaa pennun kasvattaja. Perhejäsenen ja pentuejäsenen jäsenmaksu voi olla vuosijäsenen jäsenmaksua pienempi.


7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa joka toinen vuosi valittava puheenjohtaja, minkä lisäksi neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi - neljä (2-4) varajäsentä. Vuosittain hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa on puolet, varajäsenet valitaan vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Heistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen ilman toimiaikarajoitusta. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin korkeitaan kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt / -kunnat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsussa on mainittava asiat, joista kokouksessa päätetään. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja osallistuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen internetsivuilla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus päättää tällaisen etäosallistumisen toteuttamisesta ja etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista yhdistyksen hallituksen määrittelemillä tavoilla.


12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen erovuorossa olevat jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


14. Muuten noudatettakoon yhdistyslakia
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

bottom of page